ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

În atenția acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A. Aviz de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 19.12.2019, pentru data de 06 ianuarie 2020 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.

Adunarea va avea loc la 06 ianuarie 2020, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locala.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Aprobarea distribuiri capitalului sub formă de dividende anuale pentru anul 2018

5. Diverse

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 20 Decembrie 2019, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 23 Decembrie 2019. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

 

Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.