ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

În atenția acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.: Aviz de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 11.05.2022, pentru data de 20 iunie 2022 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență.

Adunarea va avea loc la 20 iunie 2022, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinau, Republica Moldova, ora 11:00.

 

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Președintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii

6. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, auditat de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.

7. Alegerea unui nou membru al Consiliului Băncii

8. Alegerea noii componențe a Consiliului Băncii și a Președintelui acestuia  

9. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2022 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

10. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2021, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2021

 

 

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 25 mai 2022.

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii au fost informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 10 iunie 2022, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original).

Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A. ”