ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În atenția acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

AVIZ
de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii din 31.05.2019, pentru data de 21 iunie 2019 este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării - cu prezenţa acționarilor.
Adunarea va avea loc la 21 iunie 2019, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinau, Republica Moldova, ora 11:00.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:
1. Determinarea cvorumului
2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
4. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
5. Diverse

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 10 Iunie 2019, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.
Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 10 Iunie 2019. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Comitetul de Conducere al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.